PRYMITYWNE SPOŁECZEŃSTWA

W społecznościach określanych mianem prymitywnych funkcjonują również różnorodne stowarzyszenia, których źródeł nie można upatry­wać jedynie w podziałach o charakterze biologicznym; udział w nich i samo ich istnienie opierają się na zasadach charakterystycznych dla społeczeństw o bardziej skomplikowanej strukturze. Tak np. w niektó­rych częściach świata przynależność do pewnych stowarzyszeń jest wyraźnie związana z posiadanym bogactwem (członkostwo uzyskuje się drogą zakupu); uczestnictwo w innych wynika z posiadanej specjali­zacji zawodowej (w pewnych regionach Afryki kowale stanowią osobną grupę, a znachorzy i czarownicy z reguły wszędzie zajmują szczególną pozycję).Można zatem stwierdzić, iż opisywane przez badaczy XIX i XX w. społeczeństwa o najprostszej organizacji, które uznaje się za najpo- dobniejsze w swej strukturze do społeczności wczesnych faz dziejów ludzkości, zawierają (często w postaci zalążkowej) zasady strukturali- zacji, które w późniejszych dopiero formacjach ekonomiczno-społecznych nabierają szczególnego znaczenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)