Kategoria: W kręgu telekomunikacji

KRYTERIUM PODZIAŁU

Później dokonano innych wynalazków z dziedziny, zwanej teleko­munikacją: pojawiło się najpierw radio, potem telewizja i różne inne pokrewne środki przekazywania informacji. Telekomunikacja jest dziś tak ogromną dziedziną, że istnieje potrzeba jakiegoś jej podzielenia na działy węższe. Za kryterium podziału przyjąć należy przeznaczenie przekazywanych wiadomości. Jeśli więc wiadomości .wymieniane są pomiędzy dwoma 6 abonentami lub dwiema „stacjami”, jak to się fachowo określa, mówimy, że chodzi w tym przypadku o telekomunikację porozu­miewawczą. Telefonia więc należy do telekomunikacji porozu­miewawczej, ponieważ w połączeniu telefonicznym rozmówcy wymie­niają wiadomości przeznaczone tylko dla nich i dla nikogo innego.

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!

RADIOFONIA I TELEWIZJA

Radiofonia i telewizja programowa reprezentują inny rodzaj tele­komunikacji: telekomunikację rozsiewczą. Łatwo zrozu­mieć, na czym ona polega: wiadomości przekazywane są tylko w jed­nym kierunku (ze stacji do odbiorcy), przy czym stacja nadaje jedno­cześnie dla bardzo wielu bliżej nie określonych odbiorców. W dziedzinie telekomunikacji określanej jako telekomunika­cja zbiorcza sytuacja jest odwrotna. Wiadomości przekazywane są jednokierunkowo — z wielu stacji odbiorczych do jednego punktu odbiorczego. Taka sytuacja zachodzi m. in. w telemetrii, to jest w zdal­nym przekazywaniu wyników pomiarów.Telekomunikację można podzielić także inaczej — na telekomu­nikację kulturaln o-r ozrywkową (radiofonia i telewizja programowa) i gospodarczą (telefonia, telegrafia, transmisja da­nych i tak dalej).

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!

SPOSOBY PODZIAŁU

Gdyby te dwa sposoby podziału na siebie nałożyć, można byłoby stwierdzić, że, ogólnie biorąc, telekomunikacja rozsiew- cza spełnia funkcje kulturalno-rozrywkowe, znaczenie zaś gospodarcze ma telekomunikacja porozumiewawcza i telekomunikacja zbiorcza. A podział, do którego najbardziej przywykliśmy i który odpowiada pewnym historycznym etapom rozwoju telekomunikacji — podział na telegrafię, telefonię i tak dalej? W tym przypadku kryterium jest rodzaj przekazywanych wiadomości, a więc dźwięki mowy i muzyki (dzieli się tym telefonia z radiofonią), znaki pisma (telegrafia), obrazy nieru­chome (telegrafia kopiowa) lub ruchome (telewizja) i tak dalej.

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!

NIEODŁĄCZNE OPERACJE

Jaka by nie była dziedzina telekomunikacji, zawsze wykonywane są pewne operacje nieodłączne dla przekazywania wiadomości. Przede wszystkim na początku ,,drogi” trzeba ją przekształcić na sygnał elek­tryczny, przy końcu zaś, gdy sygnał dotrze już do celu, trzeba mu na po­wrót nadać postać zbliżoną do pierwotnej. Może to być więc zamiana pisma na znaki telegraficzne, dźwięku lub obrazu na odpowiedni sygnał elektryczny i tak dalej. (W niektórych nowoczesnych dziedzinach tele­komunikacji postać przekazywanej wiadomości nie ulega zmianie w trak­cie przesyłania). Mówimy w tym przypadku o telekomunikacyjnej tech­nice przetwarzania (wiadomości na sygnał i odwrotnie).

Cześć, mam na imię Marcin i piszę bloga na techniczne tematy! Chciałbym zaprosić Cię do lektury, mam nadzieję, że Cię wciągnie. Zapraszam Cię również do konwersacji w komentarzach!